Všeobecné podmienky používania registračnej služby SAA

 1. Členstvo v Slovenskej Aikido Asociácii (ďalej len SAA) je podmienkou na cvičenie v jednotlivých kluboch združených v SAA.
 2. Každý člen klubu združeného v SAA je povinný uhradiť členský poplatok do SAA.
 3. Vyplnením a odoslaním registračného formulára dáva člen SAA súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Zároveň vyjadruje súhlas s tým, že údaje o jeho osobe bude SAA uchovávať v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. SAA sa zaväzuje, že bude používať tieto údaje len pre vlastnú potrebu a nebude ich predávať ani poskytovať ďalej tretím stranám.
 4. Členský poplatok SAA je:
  • Riadny členský poplatok SAA za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi, bezplatnú účasť na všetkých víkendových medzinárodných seminároch aikido usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.
 5. Zaplatením riadneho členského poplatku a nevyužitím jeho výhod, tak ako je uverejnené v bode 4), SAA nemá povinnosť uhrádzať kompenzácie.
 6. O výške členských poplatkov v jednotlivých skupinách, rozhoduje Valné zhromaždenie SAA. O prijatom rozhodnutí Valného zhromaždenia SAA o členských poplatkoch, sú jednotliví členovia SAA informovaní prostredníctvom zástupcov klubov, alebo na portáli Slovenskej aikido asociácie http://www.aikikai.sk/sk/news/informacie-pre-clensku-zakladnu-saa-2018
 7. Po vyplnení registračného formulára, bude člen SAA zaregistrovaný a bude mu umožnené automaticky si vygenerovať platobný príkaz na úhradu zvoleného poplatku. Platobný príkaz je potrebné včas uhradiť na uvedené číslo účtu SAA, na identifikáciu platcu slúži vygenerovaný a zaslaný jedinečný variabilný symbol.
 8. Registrovaný člen SAA má možnosť vytlačiť si členský preukaz na ktorého zadnej strane bude vygenerovaný QR kód, ktorý bude obsahovať odkaz na jeho profil v informačnom systéme SAA, kde sa nachádza prehľad jeho úhrad. Členský preukaz teda nie je potrebné tlačiť každý rok znova. Platnosť členstva (licencia) sa končí 31.12. príslušného kalendárneho roka. Predĺženie platnosti členstva (licencie) sa deje automaticky uhradením členského poplatku za príslušný kalendárny rok. Systém automaticky upozorní platcu v prípade, že platba nebola včas uhradená.
 9. Na získanie platného preukazu na nasledujúci rok je potrebné urobiť registráciu a platbu nie skôr ako 1.11. predchádzajúceho kalendárneho roku.
 10. Informácie o príjemcovi platby sú nasledovné:
  Majiteľ účtu: Slovenská Aikido Asociácia
                          IČO: 36088498
                          Veterná 10/P.O. Box 206
                          917 01 Trnava
                          Slovensko
  IBAN: SK50 1100 0000 0026 6252 0012
  Kód banky: 1100 (TATRA BANKA a.s.)
 11. SAA odporúča svojim členom uzatvorenie úrazovo-športovej poistky v akejkoľvek komerčnej poisťovni pôsobiacej na území Slovenskej republiky.